SITUACIÓ ACTUAL A BARCELONA

Fins als anys 90, la població estrangera a Barcelona representava un 2% o menys del total. És durant la primera dècada del segle XXI que es produeix un salt espectacular, del 5% fins al 18,5%. A partir de 2010, en un context de forta crisi econòmica, el creixement s’estabilitza a la baixa. És a partir del 2015 que s’observa un increment significatiu de població estrangera, tendència que es manté durant els anys 2016 i 2017.

  • Dones de nacionalitat estrangera: 151.249. Homes: 150.377.
  • Mitjana d’edat: 33,6 anys front al 46,3 anys de mitjana d’edat de la població espanyola.

Aquestes persones s’agrupen fins ara a través d’entitats disperses i poc coordinades: consolats, ambaixades, agrupacions empresarials, entitats sense ànim de lucre o delegacions d’institucions estrangeres. IMPULSEM ofereix, per primera vegada, un servei integral i coordinador de tots aquests interessos i el seu encaix amb el sistema legal, econòmic, social, cultura i polític de Barcelona.

Es tracta per tant d’UNIFICAR I COORDINAR interessos que siguin comuns, reduir l’atomització existent i defugir la instrumentalització per entitats que obeeixin a altres interessos.

POBLACIÓ DE BARCELONA 2018

Durant l’últim any ha augmentat lleugerament la població, fins a situar-se en 1.628.936 habitants empadronats a 1 de gener de 2018.

Per primer cop la població nascuda a l’estranger supera les 400.000 persones i representa prop d’un quart de la població resident.

Els principals països d’origen de la població nascuda a l’estranger són Perú, Argentina, Equador, Colòmbia, Pakistan i Itàlia.

Durant l’any 2017 les nacionalitats que més van créixer són Itàlia (2.228), Veneçuela (1.659), Hondures (1.537), Colòmbia (1.133), Perú (697) i Xina (689). De les nacionalitats que més creixen, Hondures, Veneçuela, Colòmbia (a més d’Ucraïna) son les que més sol·licitud d’asil i refugi s’han rebut.

© Copyright 2023 IMPULSEM·BCN. Tots els drets reservats.